Om fonder

Så fungerar fonder. Vanliga frågor och svar om fonder.

Om fonder

Alla de vanligaste frågorna om fonder.

Vad är en fond?

En fond är en portfölj av värdepapper som ägs av dem som sparar i fonden. Fonden kan innehålla olika typer av värdepapper som aktier eller obligationer. Ofta är det på förhand bestämt hur fonden ska investera, i vilken typ av värdepapper och till vilken risknivå. När en sparare investerar i en fond får spararen andelar av fonden i utbyte mot en insättning.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När ett aktiebolag startas skapas samtidigt ett antal aktier, dessa aktier ger rätt till del av bolagets tillgångar och resultat. Genom att äga en aktie utgiven av ett bolag äger du alltså en del av bolaget. Företag kan ge ut nya aktier för att på så sätt få in kapital från investerare. Detta kallas en nyemission.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som investerar i aktier. Det innebär att fondens förvaltare på förhand bestämt att fonden bara får äga aktier. Ofta kan en aktiefond ha ytterligare bestämmelser utöver detta, till exempel kring vilken geografi eller sektor den får investera i. En ”Sverigefond” är exempelvis en aktiefond som investerar i svenska aktier.

Vad är en fondandel?

Alla som investerar i fonder får fondandelar när de sätter in pengar. En fondandel ger rätt till en viss andel av fonden. Fondens värde fastställs dagligen genom att beräkna de underliggande värdepapprens värde. Om värdepappren i fonden stiger i värde stiger även fondandelens värde.

Vad är NAV-kurs?

NAV står för Net Asset Value, nettoandelsvärde på svenska. En fonds nettoandelsvärde är värdet på en andel i fonden efter att avgifter har dragits. NAV-kursen beräknas varje handelsdag klockan 16.00. Om värdepappren i en fond ökat i värde ökar NAV-kursen vilket är den ökning som syns på spararnas konto.

Vad är skillnaden mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond?

I en aktivt förvaltad fond finns en fondförvaltare som arbetar med att bestämma vilka värdepapper fondens ska investera i. Fondförvaltaren har också möten med bolagen som fonden investerar i för att till exempel påverka hur bolaget arbetar med hållbarhet, hos Lannebo sitter ofta fondförvaltarna i bolagens valberedningar och är med och utser kandidater till bolagets styrelse.

En indexfond styrs automatiskt enligt en förutbestämd formel, ofta genom att investera som ett visst index. Fonden investerar i de aktier som ingår i det index den ska följa oberoende av aktiernas värderingar eller nyheter på marknaden. Indexfonder är sällan representerade i valberedningar eller i bolagens hållbarhetsarbete. Indexfonder har därför generellt sett lägre fondavgifter än aktivt förvaltade fonder.

Vad är en fondförvaltare?

En fondförvaltare är en person som arbetar med att förvalta fonder. Varje fond har förvaltare som förvaltar den specifika fonden. Det är oftast 1-2 personer, fondförvaltare, som har till arbete att bestämma vilka värdepapper som fonden ska investera i. Här kan du se vilka som förvaltar Lannebos fonder.

Vad gör en fondförvaltare?

En fondförvaltare beslutar hur en fond ska investera sina tillgångar. Oftast arbetar fondförvaltare i par och har även stöd från annan personal som analytiker, riskhanterare och administratörer. Fondförvaltarens främsta uppgift är att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning för fonden. Hos Lannebo ingår det även i fondförvaltarens arbete att sitta i valberedningen i de bolag där fonden är en betydande ägare och på så sätt ta ansvar för bolagens utveckling och hållbarhetsarbete. En fondförvaltare är ofta ute och träffar företagsledningar, analytiker och andra aktörer på finansmarknaden.

Hur blir man fondförvaltare?

De flesta fondförvaltare hos Lannebo har en universitetsutbildning i ekonomi. Den vanligaste karriärvägen är att först arbeta som aktieanalytiker för att sedan bli assisterande förvaltare och slutligen få ansvaret att bli förvaltare. Här kan du läsa mer om karriärmöjligheter hos Lannebo.

Vad är förvaltningsavgift?

Förvaltningsavgiften är den avgift som tas ut av fondförvaltare för att förvalta fonden. Om en fond till exempel har 1,5 procent i avgift innebär det att 1,5 procent av det insatta kapitalet årligen kommer att dras av i avgift. Förvaltningsavgiften beräknas dagligen och alla fondkurser som redovisas är alltid efter avgifter är dragna. Ungefär hälften av förvaltningsavgiften går till fondbolaget och hälften till fondplattformen förutom i fallet med PPM där fondplattformen inte tar betalt och avgifterna därmed är lägre.

Vad är aktieindex?

Ett aktieindex är det sammanlagda värdet av en korg av aktier. OMX30 visar till exempel värdet på de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Aktieindex används för att snabbt ge en överblick över hur marknaden utvecklas. Att ”börsen går upp” innebär egentligen att ett visst index, till exempel SIXPRX, stiger.

Vad är jämförelseindex?

De allra flesta fonder har ett jämförelseindex. Det är en korg av värdepapper som liknar den inriktning som fonden har. En aktiefond som investerar i Sverige kan till exempel ha SIXPRX som jämförelseindex då det indexet ger en övergripande bild över hur aktierna på den svenska marknaden utvecklas. En aktivt förvaltad fond har i regel som mål att skapa en högre avkastning än sitt jämförelseindex. Eftersom fondbolag själva väljer jämförelseindex är det klokt att som sparare inte bara titta på hur fonden har presterat jämfört med index utan också att se vilket index fonden valt som jämförelseindex.

Vad är en Sverigefond?

En aktiefond som investerar i svenska aktier kallas i vardagligt tal Sverigefond. En aktiefond som investerar i Ryssland kallas på samma sätt för ”Rysslandsfond”. Även om en fond kallas Sverigefond kan den ha möjlighet att investera en viss del av sina tillgångar utanför Sverige. Därför är det viktigt att läsa fondbestämmelserna för att bättre förstå hur fonden får investera.

Hur stor är risken i en aktiefond?

Risken i en aktiefond varierar mycket beroende på hur fonden investerar. Men generellt har aktiefonder högre risk än räntefonder och brukar därför lämpa sig bäst för långsiktigt sparande. Aktiefonder har nämligen över tid i genomsnitt inte bara högre risk utan även högre avkastning än räntefonder. Alla fonder anger vilken risknivå de har på en skala från 1-7 där 7 är högsta risk och 1 är lägsta risk. Lannebos aktiefonder har en risknivå på mellan 5-7, medan räntefonderna har en risknivå på 1-2.

Hur mycket avkastar en aktiefond?

En aktiefonds avkastning beror på hur de aktierna som fonden har investerat i utvecklas. Det innebär att när aktiemarknaden stiger, ökar också oftast också värdet på aktiefonder. Över tid har aktiemarknaden avkastat i genomsnitt mellan 5-10 procent per år. Detsamma gäller aktiefonder.

Ska man ha aktiefonder på ett investeringssparkonto?

Skatten på ett investeringssparkonto, ISK, hänger samman med hur den svenska statslåneräntan utvecklas och ändras därför från år till år. Men eftersom aktier generellt avkastar mer än räntor är det i regel mer skattemässigt gynnsamt att ha aktiefonder på ett ISK-konto än ett aktie- och fondkonto.

Vilka aktiefonder har bäst avkastning?

Eftersom risk och avkastning går hand i hand är det ofta så att de fonder som har högst risk också har högst avkastning över tid. På Lannebo fokuserar vi på riskjusterad avkastning, det vill säga hur väl en fond avkastar i förhållande till risken den tar. Ett sätt att avgöra vilka aktiefonder som har bäst riskjusterad avkastning är att jämföra sharpekvoten för aktiefonder i samma kategori. Ju högre sharpekvot desto bättre.

Ett annat sätt att leta efter de fonder som har avkastat bäst är att titta på de betyg som ges av analyshuset Morningstar. Betygen bygger på riskjusterad avkastning och är relativa mot andra fonder i samma kategori. Den tiondel av fonderna som avkastat bäst får 5 stjärnor av Morningstar.

Vad betyder riskjusterad avkastning?

Sharpekvoten är ett mått på riskjusterad avkastning i en portfölj av värdepapper, till exempel en aktiefond. Sharpekvoten beräknas som fondens avkastning minus den riskfria räntan dividerat med fondens standardavvikelse. Sharpekvoten för Lannebos olika fonder finns att ta del av i våra månadsrapporter och på fondplattformar som Avanza, Nordnet och Morningstar där det går att jämföra med andra fonder i samma kategori. En hög sharpekvot innebär en hög riskjusterad avkastning.

Varför är det bra att spara långsiktigt i aktiefonder?

Aktiemarknaden har över tid avkastat mer än räntemarknaden. I ett långsiktigt sparande där du tål att det kan gå upp och ned är därför aktiefonder lämpliga. Många väljer att spara i aktiefonder genom månadssparande för att på så sätt minska risken att råka investera vid en tillfällig topp. Över tid har månadssparande i aktiesparande varit en framgångsrik strategi.

Ska man investera i fonder eller aktier?

Det finns för- och nackdelar med att äga aktiefonder istället för att äga aktier direkt. Fördelen är att fondförvaltaren kommer att välja vilka aktier fonden ska investera i och hantera händelser i portföljbolagen som nyemissioner och liknande. Dessutom innebär ett fondsparande att du från första investeringen får en riskspridning till ett 50-tal aktier. Att äga en aktiefond kräver inget merarbete från spararen efter att du valt vilken fond du vill spara i. Nackdelen är att fonder tar ut en förvaltningsavgift.

Att äga aktier direkt innebär att du själv väljer vilka aktier du ska äga. Om ett bolag genomför en nyemission behöver du ta ställning till om du vill sätta in mer pengar eller sälja aktien. Att äga aktier direkt kräver därför att du håller dig mer uppdaterad kring ditt sparande jämfört med om du sparar i fonder. Fördelen är att aktier inte har någon förvaltningsavgift, istället betalar du en avgift när du köper och säljer aktier.

Vad är en branschfond?

En aktiefond som investerar i en specifik bransch, till exempel fastighetsbranschen, kallas för en branschfond. Lannebo Teknik är till exempel en aktiefond som investerar i teknikföretag.

Vad är en småbolagsfond?

En aktiefond som investerar i mindre bolag kallas för en småbolagsfond. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde. Fonden Lannebo Småbolag får till exempel bara investera i bolag med ett börsvärde som är lägre än 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde, vilket vid årsskiftet 2020 innebar bolag med ett börsvärde under 88 miljarder kronor.

Vad är en globalfond?

En aktiefond som investerar i aktier över hela världen kallas för globalfond. En branschfond kan också vara en globalfond. Lannebo Teknik Småbolag är till exempel en aktiefond som investerar globalt i småbolag med fokus på ny teknik.

Vad är en Nordenfond?

En aktiefond som investerar i bolag noterade i norden kallas för Nordenfond. Lannebo Norden Hållbar är ett exempel på en Nordenfond.

Vad är avgiften i en aktiefond?

Avgiften i en aktiefond kallas förvaltningsavgift samt årlig avgift. Förvaltningsavgiften är den avgift som tas ut av fondbolaget och går till fondbolaget och den plattform där du köpt fonden. Den tas ut varje dag och som 1/365-del av den totala årsavgiften. Den årliga avgiften innehåller utöver förvaltningsavgiften också kostnader till förvaringsinstitut och liknande kringkostnader. I Sverige är skillnaden mellan förvaltningsavgift och årlig avgift i regel liten. Vissa fonder har utöver en fast förvaltningsavgift även en rörlig avgift. Den rörliga avgiften tas ut om fonden överträffar ett förutbestämt mål. Det kan till exempel vara att fonden slår sitt jämförelseindex.

Vad är bäst, fonder eller aktier?

Det finns för- och nackdelar med att äga aktiefonder istället för att äga aktier direkt. Fördelen är att fondförvaltaren kommer att välja vilka aktier fonden ska investera i och hantera händelser i portföljbolagen som nyemissioner och liknande. Dessutom innebär ett fondsparande att du från första investeringen får en riskspridning till ett 50-tal aktier. Att äga en aktiefond kräver inget merarbete från spararen efter att du valt vilken fond du vill spara i. Nackdelen är att fonder tar ut en förvaltningsavgift.

Att äga aktier direkt innebär att du själv väljer vilka aktier du ska äga. Om ett bolag genomför en nyemission behöver du ta ställning till om du vill sätta in mer pengar eller sälja aktien. Att äga aktier direkt kräver därför att du har bättre koll på ditt sparande jämfört med om du sparar i fonder. Fördelen är att aktier inte har någon förvaltningsavgift, istället betalar du en avgift när du köper och säljer aktier.

Var kan man köpa aktiefonder?

Aktiefonder går att köpa direkt hos ett fondbolag. Det går också att investera i aktiefonder via ett antal distributörer så som nätmäklare, försäkringsförmedlare, banker, premiepensionstorget och så vidare. Här finns en komplett lista av alla plattformar som tillhandahåller Lannebos fonder.

Hur köper man aktiefonder?

För att köpa en aktiefond behöver du först ha ett konto (gärna ett ISK-konto) hos ett fondbolag eller en bank. Du kan sedan lägga en köporder om att köpa andelar i en fond för en viss summa. Du kommer då att få så många andelar av fonden som din insättning motsvarar efter 1-3 dagar.

Hur månadssparar man i fonder?

Att starta ett månadssparande i fonder är ett bra sätt att skapa ett långsiktig sparande för sig själv, sina barn eller barnbarn. Hos Lannebo sätter du upp ett månadssparande genom autogiro till ditt konto. De flesta banker och nätmäklare har liknande funktioner för månadssparande i fonder.