Riskjusterad avkastning

Målsättningen för en aktivt förvaltad aktiefond är att generera så hög avkastning som möjligt till lägsta möjliga risk. Detta kallas för riskjusterad avkastning och är själva kärnan i Lannebos verksamhet. Men hur bedöms den riskjusterade avkastningen och varför är det något du bör ha koll på? Det kan du läsa mer om här.

Riskjusterad avkastning

Vad betyder riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är ett sätt att värdera lönsamheten med hänsyn till den risk som en investering medför. Med risk menas den händelse att man får tillbaka mindre eller förlorar de pengar som investerats. Om du vill bedöma hur väl en investerare (eller du själv) har lyckats med en investering räcker det alltså inte att bara titta på avkastningen, utan du behöver ställa avkastningen i relation till den risk som tagits.

Vad är Sharpekvot?

Det mått som används för att bedöma hur väl olika portföljer har presterat utifrån risk och avkastning kallas för Sharpekvot. Sharpekvoten utgår från att det finns investeringar med lägre risk, och att det därmed inte alltid behöver vara lönsamt att välja det mest riskfyllda alternativet. För att beräkna en portföljs Sharpekvot tar du avkastningen minus den riskfria räntan, och dividerar differensen med portföljens standardavvikelse. Ju högre Sharpekvot, desto bättre.

Hur mäts risken i en fond?

Standardavvikelse är det vanligaste måttet för att mäta risken i en fond. Med standardavvikelsen mäter man hur mycket fondens avkastning har avvikit från medelavkastningen de senaste fem åren, det vill säga hur stora värdesvängningarna har varit. En fond med standardavvikelse över 20 % klassas som hög risk, medan en standardavvikelse på mindre än 10 % räknas som låg risk. I fondernas informationsblad hittar du information om svängningarna, men där anges standardavvikelsen inte i procent, utan enligt en 7-gradig skala där 1 är låg risk och 7 är hög.

Det är värt att påpeka här värdesvängningar inte är något perfekt mått på risk. Dels är värdesvängningar, för en långsiktig sparare, inte detsamma som en risk att förlora pengar utan endast en risk att värdet på sparandet kommer att variera över tid. Dels mäts värdesvängningar på historiska kurser vilket innebär att i en tid då marknaden varit volatil stiger “risken” för aktiefonder generellt. Det gör lite paradoxalt att risken ofta ser högre ut efter ett kraftigt börsfall än innan.

Hur arbetar Lannebo med riskjusterad avkastning?

En vanlig missuppfattning är att syftet med aktivt förvaltade aktiefonder är att slå ett visst index. Det stämmer inte. Lannebos främsta målsättning – för alla våra fonder – är att skapa god riskjusterad avkastning genom riskmedvetenhet, hållbarhets- och bolagsfokus. Det innebär att en fond kan ha både högre och lägre risk än dess jämförelseindex och att avkastningen kan vara både högre och lägre än den för jämförelseindex.

Analyshuset Morningstar sätter betyg i form av stjärnor på fonder där 1 är det lägsta och 5 det högsta betyget. Stjärnbetyget tar hänsyn till både avkastning och risk och är en enkel utgångspunkt om du vill veta mer om hur den historiska riskjusterade avkastningen i en viss fond har varit.

Vanliga frågor om riskjusterad avkastning

Hur mäts den riskjusterade avkastningen i en investering?

För att mäta den riskjusterade avkastningen kan du använda måttet Sharpekvot. Du mäter då avkastningen minus den riskfria räntan, i förhållande till investeringens risknivå.

Vad är en bra Sharpekvot?

En Sharpekvot runt 1 brukar definieras som bra, även om det kan variera eftersom alla områden och marknader inte innebär samma risk.

Är hög risk alltid synonymt med hög avkastning?

Nej, men hög avkastning förutsätter ofta en viss risk.

Hur mäts risken i fonder?

Det vanligaste måttet för att mäta risken i en fond kallas för standardavvikelse, vilket innebär att man mäter hur stora värdesvängningar fonden har haft historiskt.