PFA pension – en guide till din tjänstepension

Om du jobbade inom kommun, landsting, region eller på ett kommunalt bolag kring millenieskiftet är chansen stor att du hade ett tjänstepensionsavtal som hette PFA. Här berättar vi mer om din tjänstepension och var pengarna finns nu.

PFA pension – en guide till din tjänstepension

Vad är PFA pension?

PFA är en kollektivavtalad tjänstepension som omfattade anställda inom kommun, landsting, region och på kommunala bolag mellan 1998 och 2006. Vid årsskiftet 2006 ersattes denna tjänstepension av avtalet KAP-KL, som i sin tur ersattes av AKAP-KR vid årsskiftet 2022/23. Det finns dock anställda som fortfarande har PFA, exempelvis om din anställning avslutades före 2006 eller om du beviljades partiell sjuk- eller aktivitetsersättning under samma period. Om du fortfarande arbetar fullt omfattas du alltså antingen av KAP-KL eller AKAP-KR, klicka på avtalsnamnen för att läsa mer om vad som gäller för dig.

Vem fick PFA pension?

För att få PFA behövde du vara född 1938 eller senare, omfattas av kollektivavtalet BEA och ha arbetat minst 16 timmar per vecka i tre månader eller mer. Du började tjäna in till din tjänstepension från det år du fyllde 21.

Hur mycket tjänade jag in till min tjänstepension om jag hade PFA?

PFA var en premiebestämd pension, vilket innebär att storleken på den premie som din arbetsgivare betalade in skulle motsvara en viss procentsats av din lön. Det sattes av motsvarande 3,4-4,5 procent av lönen upp till 7,5 prisbasbelopp beroende på avtalsområde. Om din lön var högre än så fick du även en förmånsbestämd del som beräknades utifrån din pensionsgrundande lön och hur länge du arbetat efter 1997.

Var finns min pension om jag har PFA?

Förvalslösningen för PFA tjänstepension är en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension. Om du vill göra egna val kring din tjänstepension, såsom att byta försäkring eller försäkringsbolag, loggar du in på Pensionsvalets hemsida. Du kan dock endast flytta den premiebestämda delen av pensionen.

När kan jag ta ut PFA pension?

Du kan som tidigast ta ut din pension från det år du fyller 60. För att starta utbetalningarna behöver du själv kontakta det försäkringsbolag som förvaltar din pension. Gör du inte det startar utbetalningarna automatiskt när du fyller 70. Får du även förmånsbestämd tjänstepension kan den som tidigast tas ut vid 61 års ålder, och som senast vid 67.

Läs mer: Pensionstips från Lannebo

Källa: KPA Pension

Vanliga frågor om PFA pension

Finns PFA pension idag?

År 2006 ersattes tjänstepensionsavtalet PFA av KAP-KL. Från årsskiftet 22/23 omfattas dock majoriteten av alla anställda inom kommun och region av tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

Vem har PFA pension idag?

Endast de som beviljats partiell sjuk- eller aktivitetsersättning eller om din anställning avslutades innan bytet till KAP-KL har PFA pension idag.

Var kan jag se om jag hade PFA pension?

Du kan se din intjänade tjänstepension på minpension.se.

När kan jag ta ut min PFA pension?

Du kan som tidigast ta ut din pension det år du fyller 60. För att starta utbetalningarna behöver du kontakta det försäkringsbolag som förvaltar pensionen.