Vad betyder duration?

En viktig aspekt att ta hänsyn till när man ska investera i obligationer eller räntefonder är vilken ränterisk placeringarna har – något som mäts genom duration. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver känna till om måttet.

Vad betyder duration?

Vad är duration?

Duration är ett mått som visar hur en obligation eller räntefonds värde påverkas av förändringar i räntenivån genom att ta hänsyn till dess löptid (duration). Måttet används för att bedöma risken både hos enskilda värdepapper och fonder som kan innehålla hundratals obligationer. Ju högre duration, desto högre blir ränterisken.

Sambandet mellan risk och löptid

Risken i en obligation utgörs dels av möjligheten att låntagaren inte kan återbetala lånet, dels att förändringar i marknadsräntan leder till att obligationsköpet blir en dålig affär. Det finns ett direkt samband mellan risk och löptid, eftersom risken att räntan ska hinna ändras blir större desto längre löptiden är. Det kan jämföras med att binda räntan på sitt bolån. Om du binder din bolåneränta i tio år och räntan går ner gör du en sämre affär än om räntan endast var bunden i sex månader.

Hur beräknas duration?

För att beräkna en räntefonds duration görs ett viktat (det vill säga att beräkningen baseras på innehavens storlek) genomsnitt av löptiden på enskilda värdepapper i fonden. Observera därför att talet hela tiden förändras i takt med att innehaven byts ut. En tumregel är att en fond med sex års duration har dubbelt så hög ränterisk som en fond med tre års duration.

Påverkas Lannebos obligationsfonder av ränteläget?

Våra obligationsfonder påverkas i mycket liten utsträckning av ränteläget eftersom vi främst handlar med företagsobligationer där räntan baseras på företagens kreditvärdighet, inte de aktuella marknadsräntorna. När du investerar i Lannebo High Yield, Lannebo Sustainable Corporate Bond eller Lannebo Räntefond Kort behöver du därför inte oroa dig för ränterisk.

Vanliga frågor om duration

Vad betyder duration?

Duration betyder varaktighet på engelska och syftar i fondsammanhang på den genomsnittliga löptiden på en räntefonds värdepapper.

Vad menas med att en fond har hög duration?

Att en fond har hög duration betyder att fondens räntebärande papper har en lång genomsnittlig löptid och att den därför blir mer känslig för förändringar i marknadsräntan.

Vad mäter måttet duration?

Duration visar hur en räntefonds värde förändras när marknadsräntan går upp eller ner.