Vad är diversifiering?

De flesta ekonomer är överens om att diversifiering är av högsta vikt när du investerar i värdepapper. Men vad betyder egentligen diversifiering och hur ska man gå tillväga för att diversifiera sin portfölj? I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta för att kunna minska risken, och höja avkastningen, i ditt sparande.

Vad är diversifiering?

Diversifiering inom investering

I investeringssammanhang är diversifiering synonymt med riskspridning, och syftet med att diversifiera portföljen är att minska risken utan att ge avkall på avkastning. När du investerar i värdepapper kommer du oundvikligen behöva uppleva att värdet stiger och sjunker, men genom att diversifiera din portfölj kan du i viss mån styra hur stor påverkan ett kursfall kommer ha på ditt kapital.

Hur gör man för att diversifiera sin portfölj?

Nyckeln till att diversifiera sin portfölj är att investera i värdepapper med låg samvariation, det vill säga värdepapper som inte är exponerade mot samma typ av risk. Investerar du endast i aktier är det lämpligt att investera i 15-20 bolag för att få god riskspridning. Bolagen bör dessutom vara verksamma inom olika branscher och på olika marknader.

Om du inte vill lägga tid och energi på göra research och följa bolagens utveckling kan du istället investera i en aktiefond. När du investerar i aktiefonder får du automatiskt god riskspridning eftersom aktiefonder innehåller aktier från minst 16 bolag, men ofta betydligt fler.

Hur är diversifieringen i fonder?

Fonder är en väldiversifierad sparprodukt eftersom de regleras av ett omfattande regelverk som gör att ingen placering tar för stor plats i portföljen. En aktiefond innehåller alltid aktier från minst 16 bolag, och placeringarna måste anpassas efter den så kallade 5-10-40-regeln. Regeln innebär att ingen aktie får utgöra mer än 10 procent av fondens värde, och summan av de fem största innehaven får inte utgöra mer än 40 procent av fondens portfölj.

Givetvis kan du som vill bygga en egen aktieportfölj också tillämpa 5-10-40 regeln i ditt eget sparande vilket är en bra början till ett väl diversifierat sparande.

Vad ska man tänka på vid val av fonder för att få en diversifierad portfölj?

1. Antalet fonder i portföljen
Eftersom en fond innehåller många olika värdepapper får du per automatik god riskspridning och du behöver inte särskilt många fonder. Tvärtom kan du hamna i ett så kallat ”fondträsk” där det blir svårare att få överblick över dina investeringar. En tumregel är därför att investera i 3-5 fonder, då blir din portfölj diversifierad utan att du riskerar att tappa kontrollen över ditt sparande.

2. Fondtyper
Genom att välja olika typer av fonder får du exponering mot olika värdepapper och marknader. Om du till exempel väljer en Sverigefond kommer du investera i större svenska bolag, medan en investering i en småbolagsfond ger dig exponering mot snabbväxande mindre bolag. Det finns alltså en poäng med att investera i båda fondtyperna eftersom det ökar riskspridningen i portföljen. Att däremot investera i två likvärdiga Sverigefonder behöver inte leda till bättre riskspridning eftersom sannolikheten är stor att de investerar i samma bolag.

3. Inriktning
Fondens inriktning är en annan aspekt att ta hänsyn till när du ska diversifiera din portfölj. Precis som att diversifieringen inte behöver öka när du investerar i två Sverigefonder gäller detta även fonder som riktar in sig på specifika sektorer, såsom teknik. Försök att investera i olika marknader och geografiska områden så att innehaven i din portfölj kompletterar varandra.

För- och nackdelar med diversifiering

Den främsta fördelen med att diversifiera är att det minskar risken i aktieportföljen och kan höja den riskjusterade avkastningen. Om du istället skulle investera allt i ett enda bolag hänger allt på hur framgångsrikt just det bolaget är, vilket gör ditt sparkapital otroligt utsatt om något påverkar bolagets kurs negativt. En annan positiv effekt av diversifiering är det kan göra det enklare för dig att hantera motgångar då allt inte står och faller med en enskild aktie.

Ett väl diversifierat sparande leder självklart till att begränsa kraftiga rörelser också på uppsidan. Det är svårare att på kort tid få extremt hög avkastning med en portfölj av fem fonder än vad det är om du lagt allt ditt sparande i en aktie. Men risken för permanent kapitalförlust blir å andra sidan betydligt mindre.

Vanliga frågor om diversifiering

Vad betyder diversifiering?

Med diversifiering menas att investera i olika tillgångar för att minska risken och höja den riskjusterade avkastningen.

Kan en fondportfölj bli för diversifierad?

Ja, tumregeln är därför att investera i 3-5 fonder och inte fler då investeringarna riskerar att överlappa varandra.

Hur regleras diversifieringen i aktiefonder?

Enligt lagen om värdepappersfonder måste en aktiefond innehålla minst 16 aktier, och ett enskilt innehav får inte utgöra mer än 10 procent av fondförmögenheten.

Varför ska man diversifiera sin portfölj?

Diversifiering gör att du minskar risken i din portfölj samtidigt du kan få en bättre riskjusterad avkastning.

Är alla fonder väl diversifierade?

Ja, i stort sett är alla fonder diversifierade, om än i olika grad. Spetsfonder kan till exempel inte betraktas som lika diversifierade eftersom spararen endast exponeras mot en smal marknad.