Så bidrar Lannebo till FN:s globala mål

Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 globala mål. Det är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Hur kan Lannebo som ett enskilt fondbolag bidra i det arbetet? Här berättar Maria Nordqvist om bakgrunden till fem av målen som prioriteras extra – och vad Lannebo hoppas kunna uppnå via bolagspåverkan.

3 minuter

Hållbarhet, FN, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

“Med FN:s globala mål har vi fått ett viktigt verktyg att använda i dialogen med de bolag som vi investerar i”, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo. Målen hjälper oss också att ytterligare identifiera bolag som bidrar positivt till samhället. Som investerare bidrar vi genom vår påverkansdialog med bolagen.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Mål 5 – Jämställdhet

Lannebo för en kontinuerlig dialog med bolagsledningar för att öka jämställdheten i bolagen. Vi efterfrågar bland annat redovisning av könsfördelning samt eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor på olika nivåer i bolaget. Dessutom har vi deltagit i valberedningar i cirka 15 år och arbetar aktivt för att jämna ut den skeva könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna. Vår målsättning följer Kollegiet för svensk bolagsstyrning att fördelningen ska uppgå till minst 40 procent av det underrepresenterade könet. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolagen där vi deltar i valberedningen uppgick 2020 till 39,1 procent. Detta är att jämföra med börsen som helhet där andelen kvinnliga styrelseledamöter uppgår till 34,7 procent.

Läs mer: Så påverkar vi

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 9 – Hållbar industri

Verklig förändring kommer av att investerare engagerar sig i bolagen och använder sin ägarmakt. Som stor ägare i många företag använder Lannebo den möjligheten genom att föra löpande dialog med fondinnehavens bolagsledningar. Utöver löpande dialog genomför vi även dedikerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i utvalda bolag för att på djupet diskutera deras hållbarhetsarbete. Dessa möten är prioriterade då vi bedömer att det får effekt i bolagen samtidigt som det ger oss ett bättre underlag till investeringsanalysen.

“Vi bokar dedikerade hållbarhetsmöten med bolagsledningar som syftar till att uppmuntra och påverka bolagen.”

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 12 – Hållbar produktion

Alla bolag måste göra vad de kan för att verksamheten ska vara så hållbar som möjligt. Vi uppmuntrar bolagen att identifiera, bedöma och hantera sin samhällspåverkan. Vi vill gärna se att bolagen gör livscykelanalyser eller på annat sätt hjälper sin egen verksamhet och sina kunder att göra medvetna val. Vi efterfrågar mätning och uppföljningsbara mål. Vad som inte mäts är svårt att förbättra. Vi köper in hållbarhetsanalyser från en leverantör, vilket också bidrar till påtryckning på bolagen att rapportera vad de faktiskt gör. Om bolagen inte är transparenta med vad de gör får de lägre betyg av hållbarhetsanalysleverantören.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Förstör vi vårt klimat spelar det ingen roll hur bra arbetsvillkor vi har eller hur jämställda vi har lyckats bli. Alla bolag har en klimatpåverkan i olika utsträckning. Det viktiga är att bolagen har identifierat sin påverkan och arbetar för att minska den. Därför uppmuntrar vi mätning, målsättning och uppföljning av klimatpåverkan i bolagen vi investerar i.

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

För att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle krävs det att näringslivet följer vissa grundläggande regler: Genomgående ser vi att bolag uttrycker nolltolerans mot korruption av alla dess former. I vår dialog med bolagen försöker vi förstå risker inom affärsetik, försäljningsstrukturer och representationspolicyer. Vi vill se att bolagen har identifierat var i organisationen risk för korruption finns och att de arbetar förebyggande. Ett bra sätt är kontinuerliga utbildningar och påminnelser om hur bolaget vill att samtliga anställda ska agera i olika situationer.

Läs mer om Lannebos hållbarhetsarbete här.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Alfen bild

21 juni 2021

Bolagscase: Alfen – Kraftfull förändring

Hela världen pratar om elbilar och omställningen till grön energi. Ett bolag som står i centrum för utvecklingen i Europa är nederländska Alfen – ett bolag med expertis inom framtidens kanske främsta drivmedel, elektricitet.

Peter nyhet sajt

16 juli 2021

Optimistisk börs men oro för inflation

Det har varit en optimistisk stämning på de finansiella marknaderna under det första halvåret. Världens börser har fortsatt att stiga, räntorna har fortsatt att vara låga och det har funnits god tillgång på riskvilligt kapital. Den svenska börsen hör till de bäst presterande i världen i år, men även de andra nordiska marknaderna visar en tydligt positiv utveckling. 

Solceller

21 juli 2021

Teknikdriven förändring

Då och då kommer det ett nytt tekniskt genombrott som förändrar spelplanen. Under 2000-talet är skiftet till förnybar energi ett sådant genombrott. Bolag inom förnybar energi befinner sig i dag i samma position som IT-bolagen gjorde i slutet av 1990-talet; med 30 års tillväxt framför sig, skriver seniorstrategen Elizabeth Mathiesen och chefsstrategen Thomas Thygesen från SEB.