AP-fonderna – en viktig del av pensionssystemet

En förutsättning för att alla pensionsberättigade ska få pension är att det finns tillräckligt med pengar i pensionssystemet. För att undvika att det uppstår en situation där pengarna inte räcker till krävs en ordentlig buffert, och den skapas med hjälp av fonder. Här berättar vi mer om AP-fonderna så att du ska få bättre koll på hur pensionssystemet fungerar.

AP-fonderna – en viktig del av pensionssystemet

Vad är AP-fonderna?

AP-fonderna är pensionsfonder som ingår i det svenska pensionssystemet. Syftet med fonderna är att jämna ut fördelningen mellan pensionsavgifter och pensioner, samt att stärka systemet genom avkastning. Idag finns det sex stycken AP-fonder, dessa är fristående myndigheter som har som uppgift att förvalta inkomstpensionen och premiepensionen. Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden förvaltar inkomstpensionen, medan Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionen. De första fem fonderna är så kallade buffertfonder, vilket innebär att de investerar pensionssystemets buffert så att den ska växa. Dessa fonder utgör cirka 18 procent av pensionssystemets totala tillgångar.

Läs mer: PPM-tips

Självständig ställning i förhållande till regeringen

Även om AP-fonderna förvaltar den allmänna pensionen på uppdrag av regeringen är dessa myndigheter helt fristående. Riksdagen har beslutat om fondernas övergripande mål och vilka placeringsregler som gäller, men i övrigt ansvarar fondernas styrelser för avkastningsmål, placeringspolicy, ägarpolicy och riskhanteringsplan. År 2019 skärptes lagstiftningen kring hållbarhetskrav för Första till Fjärde AP-fonden, och de är numera skyldiga att fasa ut sina innehav i fossila bolag, samt göra ansvarsfulla investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vilka är AP-fonderna?

Första AP-fonden

Den första AP-fonden har en global portfölj och investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder. Den sista december 2022 uppgick kapitalet till 421 miljarder kronor.

Andra AP-fonden

Andra AP-fonden får placera i så gott som alla tillgängliga tillgångsslag och saknar geografiska begränsningar, och en stor del av kapitalet investeras i svenska och utländska aktier. Den sista december 2022 uppgick fondkapitalet till 407 miljarder kronor.

Tredje AP-fonden

Den Tredje AP-fonden placerar i såväl svenska som utländska tillgångar. Portföljen består av en blandning av aktier, räntebärande värdepapper, riskkapitalfonder, fastigheter och infrastruktur. Den sista december 2022 uppgick fondkapitalet till 468 miljarder kronor.

Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fonden var den första pensionsfonden som fick investera i aktier. Idag placerar fonden i alla marknadsnoterade instrument på marknaden, bortsett från råvaror. Vid halvårsskiftet 2023 uppgick fondkapitalet till 485 miljarder kronor.

Sjätte AP-fonden

Den Sjätte AP-fondens placeringsregler skiljer sig från de övriga. Fonden får endast investera i onoterade tillgångar, vilket betyder att tillgångarna inte handlas på någon börs.

Sjunde AP-fonden

Sjunde AP-fonden är den myndighet som förvaltar premiepensionen, såvida du själv inte väljer en annan fond. Förvalsalternativet är den åldersbaserade fondportföljen AP7 Såfa, som består av Aktiefond AP7 och Räntefond AP7. Att portföljen är åldersbaserad innebär att risken anpassas efter hur långt du har kvar till pensionen genom att fördelningen mellan aktier och räntebärande papper justeras.

Läs mer: PPM-fonder

Vanliga frågor om AP-fonderna

Vad är det för skillnad mellan AP-fonderna?

Utöver att AP-fonderna fyller olika syften i pensionssystemet varierar deras placeringsregler.

Vad gör de olika AP-fonderna?

De investerar en del av pensionsavgifterna för att stärka pensionssystemet och säkerställa att det finns tillräckligt med pension för dagens och morgondagens pensionärer.

Varför finns det ingen Femte AP-fond?

År 2001 försvann den Femte AP-fonden till följd av en ombildning som innebar att de fem första AP-fonderna blev fyra.

Kan man välja vilken av AP-fonderna ens inkomstpension ska placeras i?

Nej, du har inte möjlighet att påverka var din inkomstpension placeras. Vad du däremot kan påverka är hur din premiepension förvaltas, det gör du på Pensionsmyndighetens hemsida.