Stark avslutning på ett dramatiskt år

Det blev ett av de märkligaste och mest dramatiska åren på de finansiella marknaderna på mycket länge. Trots den tragiska bakgrunden av coronapandemin, utvecklades världens börser starkt och 2020 blev ett år med ordentligt positiv avkastning på den svenska aktiemarknaden. 
Nyheter
Peter Lagerlöf, Lannebo Makroutsikter

Börsåret inleddes positivt med stigande kurser som en följd av ökad konjunkturoptimism. Uppgången fick ett tvärt slut efter att det virus som hade upptäckts i Kina i början av året visade sig spridas globalt. Optimismen på de finansiella marknaderna byttes mot en utbredd pessimism och börserna föll handlöst i den snabbaste takten under efterkrigstiden. Samtidigt försämrades likviditeten på företagsobligationsmarknaden påtagligt.

Men efter bara en månad bottnade börskurserna och en snabb återhämtning inleddes. Drivande var framför allt att världens centralbanker snabbt agerade med massiva stödinsatser, men också att det visade sig att stängningsåtgärderna i Kina hade positiv effekt för att få ned smittspridningen. Uppgången fick ytterligare kraft under våren när många länder kunde följa Kina och öppna sina ekonomier, vilket i sin tur fick konjunkturindikatorerna att lyfta.

Under hösten fortsatte världens börser återhämtningen. Den främsta drivkraften blev nu förhoppningar om att coronavaccin var på väg ut på marknaden. Det skulle bidra till att läget i världsekonomin normaliserades under 2021, ge en kraftig konjunkturåterhämtning och väsentligt stigande bolagsvinster.

Vid årets slut kan konstateras att många av de ledande börserna handlas kring all-time-high. Det är väsentligt bättre än vad de flesta kunde hoppas på när det var som mest dramatiskt under våren. Den främsta anledningen till återhämtningen på de finansiella marknaderna är otvetydigt centralbankernas agerande. De reagerade snabbt och levererade motsvarande åtgärder som behövdes för att stabilisera marknaderna under finanskrisen för drygt tio år sedan. Hanteringen av finanskrisen gav nya insikter för centralbankerna kring vilka åtgärder som är verkningsfulla, och med den erfarenheten i bagaget kunde man agera mycket snabbare och kraftfullare den här gången.

Det rekordsnabba framtagandet av vaccin mot covid-19 är en annan väsentlig anledning till den starka utvecklingen. Läkemedelsbolag och världens länder har kraftsamlat för att så snabbt som möjligt ta fram säkra vaccin. Vaccinationerna inleddes redan under december, men det återstår givetvis att se hur snabbt de kan rullas ut och hur effektiva de visar sig att bli. Men just nu finns det hopp om att världen ska normaliseras, vilket kommer lägga grund till en stark tillväxt i världsekonomin under 2021.

De olika stödpaket som regeringar i de stora ekonomierna levererade för att hantera följderna av det ekonomiska tvärstoppet, är en tredje faktor bakom den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna. Även här kan konstateras att insatserna har varit framgångsrika, men att det skett till priset av kraftigt ökade budgetunderskott. Förutom direkta inkomststöd till företag och hushåll har åtgärderna kryddats med investeringspaket med fokus på att snabba på den gröna omställningen av världsekonomin. Det gäller inte minst i EU där en ”new green deal” lanserades samtidigt som koldioxidutsläppsmålen skärptes betydligt.

Slutligen bidrog en vinstutveckling i börsbolagen som var väsentligt bättre än befarat till det positiva humöret på börsen. Det visade sig att bolagen snabbt kunde sänka både fasta och rörliga kostnader, vilket bidrog till att vinstnivåerna hölls upp bättre än väntat trots krympande försäljning för de allra flesta. Det ledde till att analytikernas vinstprognoser för innevarande och nästa år gradvis har justerats upp från bottenläget i våras.

“Vid årets slut kan konstateras att många av de ledande börserna handlas kring all-time-high.”

Hållbarhet var i fokus på de finansiella marknaderna på ett helt annat sätt än tidigare. Marknaden för gröna företagsobligationer växte påtagligt och på aktiemarknaden visade bolag som gynnas av omställningen mot en mer fossilfri värld en stark försäljningsutveckling. Sedan FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet antogs 2015 har länder och regioner antagit allt ambitiösare miljömål och det senaste året har ambitionerna skärpts betydligt. Hand i hand med den utvecklingen har bolag runt om i världen infört alltmer konkreta mål för hur de ska minska sin miljöbelastning och bli fossilfria. Dessutom ställer vi konsumenter allt större krav på att det vi köper har framställts på ett miljövänligt sätt. Exakt hur framtiden kommer att se ut är alltid ovisst, men man kan vara säker på att världen kommer att behöva göra massiva investeringar för att uppnå de globala klimatmålen. Förbränningsmotorer ska fasas ut, hela energisystem bytas ut och mer resurseffektiva produktionskedjor skapas. Det kommer att erbjuda fantastiska långsiktiga tillväxtmöjligheter för de bolag som ligger i framkant inom dessa områden.

Ett lika starkt tema under året var teknik och digitalisering. Att det pågår en omvandling till mer digitala tjänster och att produktionsprocesser automatiseras är förstås inget nytt, men utvecklingen tog ett rejält kliv framåt, delvis som en följd av coronapandemin. Konsumenterna handlar digitalt i en omfattning som inte setts tidigare och mängder av nya digitala tjänster lanserades. Hur mycket av det ändrade beteendet hos konsumenter och företag som blir bestående är givetvis oklart, men att utvecklingen har skyndats på är otvetydigt.

Aktiemarknaden har återigen givit en god avkastning för spararna. Företagsobligationsmarknaden har haft det kämpigare, men de förändringar som nu genomförs i spåren av krisen under våren kommer att förbättra marknadens funktionssätt och förhoppningsvis lägga grund till ökad stabilitet.

Utsikterna för god avkastning på aktiemarknaden är gynnsam för den långsiktige spararen. Historien visar att aktiekurser stiger över tid och att världsekonomin har en stor förmåga att ta sig igenom kriser och anpassa sig till nya förutsättningar. Risker för börsen är, förutom coronapandemin, som tidigare främst kopplade till politiska beslut. De senaste årens utvecklingen visar att allt fler av de stora länderna främst tänker på sig själva. Den kraftmätning som finns på olika håll i världen, kan påverka börsen i negativ riktning, men förhoppningsvis innebär valresultatet i USA att konflikterna mildras och internationella gemensamma lösningar eftersträvas i högre omfattning.

Vill du läsa mer om hur Lannebos förvaltare sammanfattar år 2020? Läs vår årsberättelse här.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer