Lannebo MicroCap

Investera i börsens minsta bolag.
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
907,93%
Föregående dag
0,49%
I år
21,14%
5 år
194,21%
Översikt

Lannebo MicroCap

Lannebo MicroCap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Förvaltare

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

Förvaltarstil

Vårt mål är att skapa högsta möjliga avkastning till ett rimligt risktagande. Värdet för oss som aktieägare skapas över tid i de företag vi investerar i. Vi gör vår egen analys och fokuserar på företagsanalysen. Vi gör en bedömning av bolagens möjlighet att växa, generera kassaflöde och skapa avkastning på kapitalet samt de risker som finns. Vi investerar i bolag som har starka finanser och företagsledningar som vågar. Vi ställer aktiens värdering i relation till framtida potential och risk. Vi föredrar rimligt värderade aktier i bolag med hållbara affärsmodeller där vi kan skaffa oss en uppfattning om den framtida utvecklingen. Vi vill ha en koncentrerad portfölj där varje innehav har stor betydelse för fondens utveckling och där vår egen analys blir viktig. Vi är engagerade ägare eftersom vi är övertygade om att detta kan skapa värde. Vi har normalt en placeringshorisont på fem år för en investering.

Hållbarhet

Lannebo MicroCap bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

Förvaltningsberättelse Lannebo MicroCap

Från årsberättelsen 2020

De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Lagercrantz, Hartmann och Instalco. Under kalenderårets tredje kvartal lyckades Lagercrantz öka EBITA med 5 procent trots att omsättningen sjönk med 4 procent. Marknadsläget har stabiliserats och flera av Lagercrantz dotterbolag har sedan maj noterat en förbättrad efterfrågan. I kraft av positiva kassaflöden, stark balansräkning och väl inarbetade förvärvsprocesser är avsikten att förvärva mellan fyra och sex företag per år. Efter en paus under pandemin i våras är många diskussioner återupptagna. Under årets sista kvartal har fyra förvärv annonserats, två i Finland och ett vardera i Norge respektive Nederländerna. Aktiens totalavkastning blev 59 procent under 2020.

Danska Hartmann, världsledande tillverkare av returfiberbaserade äggförpackningar, överträffade förväntningarna vid varje rapporttillfälle under 2020 och har successivt höjt prognosen för helåret. Under de första nio månaderna 2020 steg omsättningen med 11 procent trots negativa valutaeffekter om 8 procent, främst på grund av fallet i den argentinska peson. Från och med mitten av mars har efterfrågan på äggförpackningar varit högre än normalt beroende på positiva effekter av pandemin. Den starka volymutvecklingen för förpackningar ledde till högt kapacitetsutnyttjande i alla koncernens anläggningar. Bättre produktmix, högre teknologiförsäljning och en mer gynnsam situation vad gäller råmaterialkostnader bidrog också till att Hartmann nådde en rörelsemarginal på 18 procent (10). Kassaflödet var starkt, vilket tillsammans med en försiktig skuldsättning gör att bolaget kan genomföra en tidigare annonserad ambitiös investeringsplan i ny kapacitet samtidigt som det finns utrymme för ytterligare förvärv, utöver de under året genomförda i Indien och Ryssland. Aktien steg 59 procent under 2020.

Instalco – ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri – har under året fortsatt att växa, både organiskt och genom förvärv. Under det första nio månaderna 2020 ökade omsättningen totalt med 25 procent, varav 5 procent var organiskt, samtidigt som EBITA-marginalen föll något till 8 procent. Instalco har under 2020 genomfört 19 förvärv med en total årsomsättning på omkring 1,5 miljarder kronor. Dessutom har ett nytt affärsområde inom teknisk konsultation etablerats. Koncernen beräknas omsätta omkring 8 miljarder kronor under helåret 2021. Instalco har goda möjligheter att växa även framöver, både organiskt och genom förvärv. Totalavkastningen för aktien uppgick till 94 procent under perioden.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens avkastning var Absolent, BTS Group och VBG Group. Absolent drabbades hårt av minskad efterfrågan under det andra och tredje kvartalet. En återhämtning i orderingången har skett sedan september, främst från fordonsindustrin. Bolaget initierade i juni ett åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna.

BTS Group påverkades tidigt av covid-19 genom att fysiska leveranser bokades av eller flyttades fram med kort varsel. Den finansiella ställningen är stark och BTS delade under slutet av 2020 ut lika mycket som året innan.

VBG Group krympte omsättningen med 16 procent organiskt under årets första tre kvartal. Rörelseresultatet föll med 27 procent för hela perioden medan det förbättrades under det tredje kvartalet. Kassaflödet var starkt och VBG är skuldfritt justerat för pensionsskuld och leasingskuld.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Volati är en industrigrupp som består av tre affärsområden: Handel, Industri och Akademibokhandeln. Förvärv är en viktig del av strategin. Volati förvärvar bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar. Den finansiella ställningen är mycket stark efter försäljningen av Besikta (verksamt inom bilbesiktning) under 2020.

+ Danska SP Group är en tillverkare av plastkomponenter till industrin. Viktiga kundgrupper är bolag inom vindkraft, läkemedel och livsmedel, som tillsammans utgör tre fjärdedelar av omsättningen. Efter en svag inledning på 2020 uppgick den organiska tillväxten till 5 procent under det tredje kvartalet.

+ Alimak är en leverantör av vertikala transportlösningar till kunder främst inom bygg och industri. En stor installerad bas världen över ger en god grund för en stabil och lönsam verksamhet inom service och eftermarknad. Bolagets nya ledning lanserade ett besparingsprogram under sommaren.

– De största nettoförsäljningarna gjordes i Lagercrantz, Sinch och Nederman. Lagercrantz och Nederman är fortfarande stora innehav i fonden och avyttringarna är gjorda i samband med utflöden ur fonden. I Sinch avyttrades hela innehavet efter en stark kursutveckling.

Aktieinnehav i Lannebo MicroCap

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Lagercrantz

Lagercrantz är en teknikkoncern som är verksam främst inom områdena elektronik, el och kommunikation. Lagercrantz har utöver detta byggt upp divisionen Niche Products genom förvärv av lönsamma bolag med starka marknadspositioner inom intressanta nischer med ett stort inslag av egna produkter. Koncernen består av drygt 50 bolag som är verksamma i nio länder i Europa samt i Indien, Kina och USA.

OEM International

OEM International är ett teknikhandelsföretag som består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Företaget är en länk mellan sina kunder och tillverkare av komponenter och system för industriella applikationer. Kunderna är verksamma främst inom olika segment av den tillverkande industrin.

Recipharm

Recipharm är en av världens största kontraktstillverkare inom läkemedel. Recipharm har under de senaste åren vuxit kraftigt genom förvärv, inte minst genom förvärvet av brittiska Consort som genomfördes under början av 2020. Därtill kommer omfattande investeringar i egen produktionskapacitet, som gör bolaget väl rustat för att ta tillvara på organisk tillväxt och bör leda till högre marginaler framöver. I december 2020 lade EQT ett offentligt bud på Recipharm. I skrivande stund har vi ännu inte tagit ställning till detta och accepttiden löper fram till februari 2021.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Fondfakta

Startdatum2007-02-01
ISINSE0001929712

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.