Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

En företagsobligationsfond dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%
Risk/avkastningsprofil
3
Sedan start
21,08%
Föregående dag
0
I år
2,15%
5 år
9,56%
Översikt

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

Traditionellt sett har företag vänt sig till bankerna för att låna pengar. Nu vänder sig allt fler företag till kapitalmarknaden för att låna pengar vilket har ökat möjligheten att investera i obligationer utgivna av dessa företag. En företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till dig som vill ta lite mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

Lannebo Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden. Den genomsnittliga löptiden för innehaven är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder ligga utanför intervallet. Den genomsnittliga kreditratingen för innehaven är som lägst investment grade. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid.

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Vi köper obligationer utgivna av stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Corporate Bond bedriver äkta aktiv förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligation riktar sig till dig som

• Söker en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
• Vill ha en exponering mot företagsobligationer med låg till medelrisk.
• Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning.

Målgrupp för Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

Lannebo Corporate Bond är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en kort placeringshorisont, vilket innebär att fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

Lannebo Corporate Bond är en lång räntefond som inriktar sig på placeringar i svenska och nordiska företagsobligationer. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar företagsobligationsfonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens innehav överstiger i normalfallet inte fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljer man en lång räntebindningstid och om man tror på stigande marknadsräntor, en kort räntebindningstid.

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond får investera både i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg och i sådana med högt kreditbetyg, så kallad investment grade. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i utländska valutor kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat.

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i företagsobligationer utgivna av stabila bolag med en stark balansräkning som förvaltarna är väl förtrogna med. Förvaltarna bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Denna målsättning ska förstås utifrån att en företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till den som kan tänka sig att ta mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Syftet är i normalfallet att hantera fondens valutarisk genom att valutasäkra värdepapper utgivna i utländsk valuta.

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat eller kommun i Norden. Fondens jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK Total Return Index. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

Från årsberättelsen 2020


Perioden inleddes med positiva
tongångar på kreditmarknaden, med inflöden till företagsobligationsfonder och stigande kurser på obligationer som följd. I slutet på februari tog marknaden en tvär vändning, då oron för pandemins effekter och spridning på allvar slog till. Under några veckors tid flödade det ut pengar ur företagsobligationsfonder vilket ledde till kraftiga kursnedgångar, i många fall omotiverat stora i förhållande till förändringen i kreditrisk i underliggande bolag. Den globala börsnedgången och nedstängningar av samhällen till följd av pandemin, bemöttes av kraftfulla stimulanser både från centralbanker och regeringar världen över. I april vände marknaden uppåt och resterade del av perioden var det fokus på återhämtning. Under hösten drev nyheterna om att det kommer flera vaccin på återhämtningen ytterligare. Det är fortfarande för tidigt att fullt ut bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin och nedstängningarna.

Under den mest volatila perioden stängdes primärmarknaden för nya obligationer helt. Mot slutet av våren öppnade den upp så smått och under hösten var marknaden återigen aktiv. Gröna obligationer, där
obligationslikviden ska finansiera miljö- eller klimatrelaterade investeringsprojekt, är fortsatt en starkt växande trend. Räntorna sjönk i pandemins spår mot bakgrund av att den globala tillväxten kom av sig. Tre månaders Stibor sjönk under perioden från 0,15 till -0,05 procent medan den 5-åriga svenska statsräntan sjönk från 0,39 procent till 0,13 procent. Riksbankens stimulansåtgärder summerar till totalt 1800 miljarder kronor, om alla erbjudna faciliteter utnyttjas. Summan inkluderar stödköp av värdepapper för upp till 700 miljarder kronor. Mest relevant för vår marknad är att Riksbanken den 14 september lanserade köp av företagsobligationer med investment grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Även om det är positivt att Riksbanken har fått sitt mandat på plats så har volymerna hittills varit relativt små. Vi antar att Riksbanken utökar köpen om det skulle bli oroligt på marknaden igen. Flera andra centralbanker införde stödköpsprogram för företagsobligationer, där Norges centralbank gått längst och upprättade en fond som även köper high yield-obligationer. Den europeiska centralbanken, ECB, utökade storleken på sitt redan befintliga program och förlängde även tidshorisonten.

Under årets turbulens har vårt fokus varit att bibehålla samma struktur i fonden och vid periodens slut bestod fonden uteslutande av företagsobligationer. Den genomsnittliga löptiden för samtliga innehav i fonden, kreditdurationen, sjönk från 3,1 till 3,0 år. Kreditdurationen mäter hur känslig fonden är för en förändring i kreditvärdighet hos någon eller några av emittenterna i fonden. Genomsnittet av det bedömda kreditbetyget för innehaven i fonden låg i det lägre investment grade segmentet, BBB-. Räntedurationen, som mäter fondens känslighet för en förändring i marknadsräntan, låg vid periodens slut på 1,0 år. Att hålla räntedurationen kort är en strategi för att skydda fonden mot stigande räntor. Antalet emittenter uppgick vid periodens slut till 45 och den geografiska fördelningen i fonden var: Sverige 49 procent, Norge 28 procent, Finland 12 procent och Danmark 11 procent.

Nya innehav & större förändringar

+ Fastighetsbolaget Bonava gjorde debut på kreditmarknaden med en grön obligation. Bonava är en svensk bostadsutvecklare som fokuserar på bostäder i norra Europa med Tyskland som största marknad.

+ Laxbolaget MOWI producerar allt i värdekedjan från laxfoder till färdiga maträtter och satsar på att driva bolaget framåt på ett hållbart sätt. Vi anser att MOWI är en intressant investering då lax, till skillnad mot exempelvis rött kött, är en mer miljövänlig och nyttig proteinkälla. En växande medelklass världen över gör också att efterfrågan på lax ökar.

+ Link Mobility tillhandahåller kommunikations- och meddelandetjänster och är inom vissa områden en konkurrent till svenska Sinch, vilken sedan tidigare är ett innehav i fonden.

– Vi minskade våra innehav i de bolag vi bedömde skulle drabbas mest av pandemin, bland andra färjerederiet Color Group, fordonstransportbolaget Wallenius Willhelmsen och energiservicebolaget Aker Solutions, det senare förvann helt ur fonden.

Innehav i Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Velliv

Velliv, tidigare Nordea Liv & Pension, är ett danskt liv- och pensionsförsäkringsbolag som tidigare ingick i Nordeakoncernen. Bolaget är ett av de ledande pensionsbolagen i Danmark och ägs sedan 2019 av sina 350 000 kunder. En stark balansräkning och goda kassaflöden gör att vi bedömer att Velliv har en kreditvärdighet motsvarande BBB+.

Castellum

Castellum är ett av Nordens största fastighetsbolag där värdet av beståndet uppgår till 98 miljarder kronor. Fastighetsfonden består av kontors-, handels- och lager/logistikfastigheter. Bolaget är geografiskt väldiversifierat och finns i större svenska tillväxtstäder samt i Helsingfors och Köpenhamn. Castellum är noterat på Stockholmsbörsen. Castellum har en investment grade-rating på Baa2.

Intrum

Intrum är ett av Europas största bolag inom inkasso- och kredithanteringstjänster med verksamhet på 24 olika marknader i Europa. Intrum har en god marknadsposition, är geografiskt diversifierade, samt har en god lönsamhet vilket gör att bolaget har BB i kreditbetyg från ratinginstituten.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

Lannebo Corporate Bond investerar i räntebärande värdepapper vilket innebär att fonden är exponerad för ränterisk. Det innebär att värdet av fondens tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, får högst uppgå till 10 år. I normalfallet ska den dock ej överstiga 5 år. Ränterisken kan därför vara betydligt högre i denna typ av räntefond än i en kort räntefond då placeringar i räntebärande värdepapper med längre räntebindningstid normalt innebär större kurssvängningar, men också möjlighet till högre avkastning. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Fonden har möjlighet att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med låga kreditbetyg eller som saknar kreditbetyg av kreditvärderingsinstitut. Detta innebär att fondens tillgångar är exponerade för kreditrisk som är högre än för fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet.

Företagsobligationsfondens kreditduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående löptiden, får ej överstiga 10 år, men ska i normalfallet ej överstiga 5 år. Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat. Kreditrisken begränsas av att den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven som lägst ska motsvara kreditbetyget investment grade. Fonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner.

Lannebo Corporate Bond placerar utöver i svenska överlåtbara värdepapper i utländska finansiella instrument. Investeringar i utländska finansiella instrument innebär en valutarisk. Fonden använder sig av valutasäkring för att minimera valutarisken.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper kan bli svårt att värdera samt inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre i företagsobligationsfonder än i korta räntefonder eller aktiefonder.

Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser och i exceptionella fall innebära att uttag ej kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Risken hanteras även genom att fondbolaget begränsat fondens storlek.

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet är framförallt att hantera fondens valutarisk. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

Gäller andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer: 0,9%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Gäller andelsklass SEK C

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar. I förvaltningsavgiften ingår inte ersättning till vissa distributörer.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer 0,45%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Andelsklass EUR och EUR C har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Vanliga frågor om företagsobligationsfonden Lannebo Corporate Bond

Vad är en företagsobligationsfond?

Företagsobligationsfonder fungerar som vilken fond som helst, men istället för aktier innehåller de företagsobligationer. Det innebär att en företagsobligationsfond är en portfölj av olika lån till företag. Företagen behöver inte vara börsnoterade utan i en företagsobligationsfond kan du hitta både små och stora, högrisk eller lågrisk, noterade eller privatägda företag.

Varför ska man investera i en företagsobligationsfond?

En kort företagsobligationsfond passar dig som har en medellång horisont och sparar på 3-5 års sikt. En företagsobligationsfond har generellt sett lägre risk än en aktiefond men högre risk än en kort räntefond. Det innebär också att avkastningen historiskt har varit högre än ett sparande på bankkonto men lägre än på aktiemarknaden.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo Corporate Bond?

Pengar som du ska använda inom 3-5 år  kan vara lämpliga att spara i en företagsobligationsfond såsom Lannebo Corporate Bond. För sparande med längre horisont passar det sannolikt bättre med till exempel en teknikfond eller en globalfond.

Varför ska jag spara i Lannebo Corporate Bond?

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot företagsobligationer utgivna av företag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Historiskt har företagsobligationer varit ett bra komplement till sparande i en aktiefond.

Var kan jag köpa Lannebo Corporate Bond?

Här ser du var det går att köpa Lannebo Corporate Bond.

Fondfakta

Startdatum2012-09-10
Bankgiro303-5318
ISINSE0004750396
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%