Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond

En företagsobligationsfond dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%
Risk/avkastningsprofil
3
Sedan start
18,24%
Föregående dag
0,03%
I år
-2,33%
5 år
7,83%

Översikt

Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond

Traditionellt sett har företag vänt sig till bankerna för att låna pengar. Nu vänder sig allt fler företag till kapitalmarknaden för att låna pengar vilket har ökat möjligheten att investera i obligationer utgivna av dessa företag. En företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till dig som vill ta lite mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

Placeringsinriktning

Lannebo Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden. Den genomsnittliga löptiden för innehaven är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder ligga utanför intervallet. Den genomsnittliga kreditratingen för innehaven är som lägst investment grade. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid.

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Vi köper obligationer utgivna av stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Corporate Bond bedriver äkta aktiv förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Lannebo Corporate Bond investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Målgrupp för Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en kort placeringshorisont, vilket innebär att fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond

Lannebo Corporate Bond är en lång räntefond som inriktar sig på placeringar i svenska och nordiska företagsobligationer. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens innehav överstiger i normalfallet inte fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljer man en lång räntebindningstid och om man tror på stigande marknadsräntor, en kort räntebindningstid.

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond får investera både i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg och i sådana med högt kreditbetyg, så kallad investment grade. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i utländska valutor kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat.

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i företagsobligationer utgivna av stabila bolag med en stark balansräkning som förvaltarna är väl förtrogna med. Förvaltarna bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Denna målsättning ska förstås utifrån att en företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till den som kan tänka sig att ta mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Syftet är i normalfallet att hantera fondens valutarisk genom att valutasäkra värdepapper utgivna i utländsk valuta.

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat eller kommun i Norden. Fondens jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK Total Return Index. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond

Från halvårsredogörelsen 2020

Perioden inleddes med positiva tongångar på kreditmarknaden, med stora inflöden till företagsobligationsfonder och stigande kurser på obligationer som följd.

I slutet på februari tog marknaden en tvär vändning, då oron för pandemins effekter och spridning på allvar slog till. Under några veckors tid flödade det ut pengar ur företagsobligationsfonder och många aktörer var säljare. Detta ledde till kursnedgångar, i många fall, omotiverat stora i förhållande till förändringen i kreditrisk i underliggande bolag. Den globala börsnedgången och nedstängningar av samhällen till följd av pandemin, bemöttes av kraftfulla stimulanser både från centralbanker och regeringar världen över.

I april vände marknaden uppåt och resterade del av perioden var det fokus på återhämtningen. Det är fortfarande för tidigt att fullt ut bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin och nedstängningarna. Vi följer utvecklingen noggrant. Vi har minskat vår exponering i innehav som vi bedömer kommer att drabbas hårt, till exempel bolag inom resesektorn.

Under den mest volatila perioden stängdes primärmarknaden för nya obligationer helt. Mot slutet av våren öppnade det upp så smått framför allt inom investment grade men även ett par high yield-emissioner genomfördes. Gröna obligationer, där obligationen ska finansiera miljö- eller klimatrelaterade investeringsprojekt, är fortsatt en starkt växande trend.

Räntorna har i pandemins spår sjunkit mot bakgrund att den globala tillväxten helt kommit av sig. Tre månaders Stibor sjönk från 0,15 till 0,06 procent. Riksbanken lämnade under perioden reporäntan oförändrad på 0 procent, men införde stödköp av kommun- och bostadsobligationer samt företagscertifikat. Riksbanken beslutade på sitt möte den 30 juni att de kommer att utöka ramen för tillgångsköp från 300 till 500 miljarder kronor och att den från och med september även kommer inkludera företagsobligationer med investment grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Flera andra centralbanker har infört stödköpsprogram för företagsobligationer, där Norges centralbank gått längst och upprättat en fond som även köper high yield-obligationer. Den europeiska centralbanken, ECB, utökade storleken på sitt redan befintliga program med 600 miljarder euro och förlängde även tidshorisonten. Under turbulensen har vårt fokus varit att bibehålla samma struktur i fonden och vid periodens slut bestod fonden uteslutande av företagsobligationer.

Den genomsnittliga löptiden för samtliga innehav i fonden, kreditdurationen, steg från 3,1 till 3,2 år. Kreditdurationen mäter hur känslig fonden är för en förändring i kreditvärdighet hos någon eller några av emittenterna i fonden. Genomsnittet av det bedömda kreditbetyget för innehaven i fonden låg i det lägre investment grade-segmentet, BBB-. Räntedurationen, som mäter fondens känslighet för en förändring i marknadsräntan, låg vid periodens slut på 1,0 år. Att hålla räntedurationen kort är en strategi för att skydda fonden mot stigande räntor. Antalet emittenter uppgick vid periodens slut till 45 och den geografiska fördelningen i fonden var: Sverige 37 procent, Norge 27 procent, Finland 16 procent och Danmark 12 procent. Resterande 8 procent var placerade i övriga tillgångar.

Innehav i Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond

Per 2020-06-30

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

Storebrand Livsforsikring

Storebrand Livsforsikring är ett pensions- och livförsäkringsbolag som ingår i norska Storebrandkoncernen. Bolaget är ett av de ledande försäkringsbolagen i Norge och Sverige och går under namnet SPP Pension och Försäkring. Storebrand Livsforsikring har en hög kreditvärdighet med en A-rating. Storebrand är noterat på Oslo Börs.

Castellum

Castellum är ett av Nordens största fastighetsbolag där värdet av beståndet uppgår till 96 miljarder kronor. Fastighetsportföljen består av kontors-, handels- och lager/logistikfastigheter. Bolaget är geografiskt väldiversifierat och finns i större svenska tillväxtstäder samt i Helsingfors och Köpenhamn. Castellum är noterat på Stockholmsbörsen. Castellum har en Investment grade-rating på Baa2.

Velliv

Velliv, tidigare Nordea Liv & Pension, är ett danskt liv- och pensionsförsäkringsbolag som tidigare ingick i Nordea koncernen. Bolaget är ett av de ledande pensionsbolagen i Danmark och ägs sedan 2019 av sina 350 000 kunder. En stark balansräkning och goda kassaflöden gör att vi bedömer att Velliv har en kreditvärdighet motsvarande BBB+.

Riskprofil för Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond

Lannebo Corporate Bond investerar i räntebärande värdepapper vilket innebär att fonden är exponerad för ränterisk. Det innebär att värdet av fondens tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, får högst uppgå till 10 år. I normalfallet ska den dock ej överstiga 5 år. Ränterisken kan därför vara betydligt högre i denna typ av räntefond än i en kort räntefond då placeringar i räntebärande värdepapper med längre räntebindningstid normalt innebär större kurssvängningar, men också möjlighet till högre avkastning. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Fonden har möjlighet att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med låga kreditbetyg eller som saknar kreditbetyg av kreditvärderingsinstitut. Detta innebär att fondens tillgångar är exponerade för kreditrisk som är högre än för fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet.

Fondens kreditduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående löptiden, får ej överstiga 10 år, men ska i normalfallet ej överstiga 5 år. Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat. Kreditrisken begränsas av att den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven som lägst ska motsvara kreditbetyget investment grade. Fonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner.

Lannebo Corporate Bond placerar utöver i svenska överlåtbara värdepapper i utländska finansiella instrument. Investeringar i utländska finansiella instrument innebär en valutarisk. Fonden använder sig av valutasäkring för att minimera valutarisken.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper kan bli svårt att värdera samt inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre i företagsobligationsfonder än i korta räntefonder eller aktiefonder.

Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser och i exceptionella fall innebära att uttag ej kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Risken hanteras även genom att fondbolaget begränsat fondens storlek.

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet är framförallt att hantera fondens valutarisk. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond

Fonden är en aktivt förvaltad lång räntefond som inriktar sig på placeringar i svenska och nordiska företagsobligationer. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fondens investeringar väljs efter egna bedömningar av fondförvaltarna. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av stabila företag med en god balansräkning som förvaltarna är väl förtrogna med.

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit Index. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser löptid, kreditvärdighet och valuta. Solactive SEK IG Credit Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla utvecklingen i företags- och kommunobligationer som är emitterade i SEK och har högt kreditbetyg, så kallad investment grade.

Aktiv risk (tracking error)

Lannebo Corporate Bond – Företagsobligationsfond startade 2012. Givet att det krävs historik från två år för att kunna räkna ut ett aktivitetsmått saknas siffror för de första två åren. Fondens jämförelseindex var innan 1 juni 2020 NOMX Credit SEK Total Return Index. Aktivitetsmåtten avser därför NOMX Credit SEK Total Return Index för åren 2015 – 2019. Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till räntebindningstid eller allmänna förändringar i marknaden. Räntebärande värdepapper varierar ofta mindre i värde över tid än aktier, därför är aktivitetsmåtten för fonden generellt lägre än för en aktivt förvaltad aktiefond.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 1,5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 1,5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Corporate Bond - Företagsobligationsfond

Gäller andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer: 0,9%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Andelsklass SEK C

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar. I förvaltningsavgiften ingår inte ersättning till vissa distributörer.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer 0,45%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Andelsklass EUR och EUR C har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Fondfakta

Startdatum2012-09-10
Bankgiro303-5318
ISINSE0004750396
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%