Lannebo Mixfond Offensiv

En blandfond för dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
123,24%
Föregående dag
-2,21%
I år
3,11%
5 år
61,11%

Översikt

Lannebo Mixfond Offensiv - Blandfond

Det är svårt att veta när man ska gå in eller ut ur aktiemarknaden. Lannebo Mixfond Offensiv riktar sig till dig som inte själv vill fatta de besluten. Förvaltarna beslutar hur stor aktiedelen i fonden ska vara vid olika tidpunkter beroende på deras syn på aktiemarknaden. Fonden förvaltas utifrån samma strategi som vår uppskattade blandfond Lannebo Mixfond, men med en högre aktieandel.

Placeringsinriktning

Lannebo Mixfond Offensiv är en aktivt förvaltad blandfond. Placeringarna i börsnoterade aktier uppgår till mellan 50 och 100 procent av tillgångarna, medan placeringarna i räntebärande värdepapper kan uppgå till högst 50 procent av tillgångarna. Minst 50 procent av fondens tillgångar kommer över tid att placeras med inriktning mot Sverige. Resterande tillgångar får placeras globalt.

Fonden riktar sig till dig som

  • tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Övrigt

Denna fond hette fram till 1 juni 2018 Lannebo Sverige Flexibel. I samband med namnbytet stöptes fonden om från specialfond till värdepappersfond. Andelsägarna informerades via brev den 27 april 2018.

Förvaltare

No description

Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Nordic Equities. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description

Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Fonden förvaltas utifrån Lannebos investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår aktie-marknadssyn, därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. Ett exempel på karaktärsdrag som vi föredrar hos bolag är möjligheten att öka försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även balansräkningen står i fokus vid fondens investeringar. Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat och görs främst med rörlig ränta.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Mixfond Offensiv bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Mixfond Offensiv investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Fondfakta

Startdatum2013-05-16
Bankgiro5124-9134
ISINSE0005034949
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.