Lannebo Komplett – Fond i fond

En fond i fond för dig som vill ha en varierad portfölj och god riskspridning.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
4
Sedan start
90,32%
Föregående dag
0,55%
I år
6,73%
5 år
54,38%
Översikt

Lannebo Komplett – Fond i fond

Lannebo Komplett kommer att fusioneras med Lannebo Mixfond. Fusionen sker genom så kallad absorption, vilket innebär att Lannebo Komplett kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Lannebo Komplett får istället nya andelar i Lannebo Mixfond när fusionen är genomförd. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 27 maj 2021.

Skälet till beslutet är att avveckla Lannebos utbud inom fondandelsfonder (”fond-i-fond”) och effektivisera förvaltningen. Lannebo Mixfond har bedömts vara den fond i Lannebos utbud som till sin profil är mest lik Lannebo Komplett varför det har beslutats att fusionen ska ske mellan dessa två fonder.

Vad innebär fusionen för dig som har investerat i Lannebo Komplett?
Fusionen påverkar inte värdet på dina fondandelar och medför inga kostnader för dig som är andelsägare i fonden. Fusionen medför inte heller några skattepåföljder (kapitalvinst/kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

För mer information, läs breven nedan eller kontakta vår kundservice på 08-5622 5222 eller info@lannebo.se.

Brev till andelsägare i Lannebo Komplett

___________________________________________________________________________

Placeringsinriktning

Lannebo Komplett är en aktivt förvaltad fondandelsfond som placerar i ett urval av Lannebo aktie- och räntefonder. Fördelningen mellan aktie- och räntefonder och ett aktivt urval av fonder inom respektive kategori ska möjliggöra en balanserad risknivå som understiger risknivån för aktiemarknaden som helhet och samtidigt överstiger risknivån för räntemarknaden som helhet.

Lannebo Komplett får placera högst 20 procent av fondförmögenheten i en och samma fond och placerar i första hand i fonder som förvaltas av Lannebo. Som högst får aktieandelen i fonden motsvara 60 procent av fondförmögenheten, räntedelen får uppgå till 100 procent och högst 30 procent får placeras i specialfonder.

Riktar sig till dig som

  • vill ha flera av Lannebos olika aktie- och räntefonder i ett skal
  • vill ha riskspridning mellan tillgångsslag och regioner
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan tillgångsslag och regioner beroende på marknadsläget.

Övrigt

Lannebo Komplett placerar främst i fonder som Lannebo förvaltar, men kan även placera i andra värdepappers- och specialfonder. Avgiften på de underliggande fonderna rabatteras till 100 procent och andelsägaren betalar endast en fast förvaltningsavgift på 1,6 procent samt en förvaringsavgift på maximalt 0,02 procent. Denna avgiftsstruktur är konkurrenskraftig jämfört med andra fond-i-fonder som vanligtvis tar avgifter i dubbla led.

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Norden Hållbar och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut och allokerar mellan olika aktie- och räntefonder. Den geografiska fördelningen baseras på konjunktursyn samt potentialen på respektive marknad. Målsättningen är att uppnå en bra långsiktig avkastning med balanserad risknivå.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Komplett investerar i ett urval av Lannebos fonder som i sin tur bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering i de underliggande fonderna genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

De underliggande fonderna investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonderna investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Lannebo Komplett – fond i fond riktar sig till dig som

  • vill ha flera av Lannebos olika aktie- och räntefonder i ett skal
  • vill ha riskspridning mellan tillgångsslag och regioner
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan tillgångsslag och regioner beroende på marknadsläget.

Målgrupp för Lannebo Komplett – fond i fond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras.

Fonden är tänkt för investerare med en medellång (minst 3  år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Komplett – fond i fond

Lannebo Komplett är en aktivt förvaltad fondandelsfond med karaktären av en blandfond som investerar i andra fonder som förvaltas av fondbolaget. Fonden investerar inte i fonder som investerar i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i fonder som investerar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte heller i fonder som investerar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas). I undantagsfall kan fonden placera i fonder som förvaltas av externa fondbolag eller i andra finansiella tillgångar än fondandelar. Lägst 50 procent av tillgångarna ska placeras i fondandelar. Högst 60 procent av tillgångarna får placeras i aktiefonder eller direkt i aktier eller andra aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Det finns, utöver denna gränsnivå, inga specifika begränsningar vad gäller fondens allokering.

Hur fondens allokering (exempelvis fördelningen mellan aktie- och räntefonder och aktuell geografisk profil) ska vara beslutas av fondförvaltarna tillsammans med ett placeringsråd baserat på deras marknadssyn, och enskilda fonder väljs utifrån egna bedömningar. Detta innebär att avvikelser mot jämförelseindex kan vara både större och mindre över tid.

Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att genom placeringar fördelade främst på ett antal aktie- och räntefonder som förvaltas av Lannebo Fonder och givet en balanserad risknivå, som understiger risknivån för aktiemarknaden som helhet men samtidigt överstiger risknivån på
räntemarknaden som helhet, uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt på lång sikt.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index bestående av 60 procent Solactive SEK IG Credit Index, 20 procent SIX Portfolio Return Index och 20 procent MSCI AC World Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex ett sammansatt index bestående av 60 procent NOMX Credit SEK Total Return Index, 20 procent SIX Portfolio Return Index och 20 procent MSCI AC World Index. Innan april 2017 var fondens jämförelseindex ett vägt index av 45 procent SIX Portfolio Return Index, 30 procent MSCI World och 25 procent Nasdaq OMX Credit SEK.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Komplett – fond i fond

Från årsberättelsen 2020

 

Vid ingången av 2020 uppgick andelen aktiefonder till 57 procent av fondförmögenheten medan resterande 43 procent var placerade i räntefonder och som likvida medel. Coronaoron präglade utvecklingen på börsen under början av året. Efter en kraftig börsnedgång när land efter land stängde ned sina ekonomier, återhämtades stora delar av fallet under det andra kvartalet, när nedgången möttes av rekordstora stimulanser från centralbanker och regeringar. Företagsobligationsmarknaden drabbades också hårt under krisen med fallande priser på företagsobligationer över hela riskskalan. Både aktie- och företagsobligationsmarknaden fortsatte att återhämta sig under slutet av perioden och tog extra fart när nyheten kom att flera vaccin mot covid-19 var godkända och på väg ut på marknaden. Aktiefondsandelen minskades något under 2020 och låg på 56 procent vid slutet av perioden. Andelen räntefonder och likviditet låg vid periodens slut på 44 procent, varav merparten i företagsobligationsfonder med kort ränteduration för att skydda fonden mot stigande räntor. På balansdagen genomförde vi en försäljning av Lannebo Småbolag Select vilket ger en aktiefondsandel på 46 procent, vi kommer dock att återinvestera likviden i andra aktiefonder för att återställa balansen.

Det var en blandad utveckling i de innehavda aktiefonderna och de som bidrog mest positivt till Lannebo Kompletts utveckling var de båda branschfonderna Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Lannebo Teknik steg med 29,5 procent, medan fondens jämförelseindex, (MSCI World IT 10/40 Net TR), steg med 23,0 procent. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtbranscher globalt men med tonvikt på USA. Lannebo Teknik Småbolag, steg med 42,2 procent medan fondens jämförelseindex (MSCI World Small Cap Information Technology Index) steg med 24,3 procent. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag på den globala marknaden med ett börsvärde under 5,2 miljarder dollar. Aktier i teknikdrivna tillväxtbolag har gynnats mycket under coronakrisen även om utvecklingen mattas av mot slutet av året.

Företagsobligationsfonderna hade en svag utveckling under början på året men återhämtade sig succesivt. Lannebo High Yield och Lannebo Corporate Bond, som båda huvudsakligen investerar på den nordiska kreditmarknaden, sjönk med 3,8 respektive 2,1 procent. Den aktiefond som under perioden utvecklades svagast, jämfört med sitt jämförelseindex, var Lannebo Småbolag Select. Den steg med 11,8 procent medan fondens jämförelseindex (CSRXSE) ökade med 23,0 procent. Vid periodens slut uppgick andelen svenska aktiefonder till 25,9 procent, nordiska aktiefonder till 10,3 procent, branschfonder till 4,5 procent, europeiska aktiefonder till 5,2 procent samt företagsobligationsfonder och likviditet till 54 procent av fondförmögenheten.

Innehav i Lannebo Komplett – fond i fond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Lannebo Småbolag

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden, med tonvikt på Sverige. Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher.

Lannebo Corporate Bond

Lannebo Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond. Fonden investerar huvudsakligen i nordiska företagsobligationer, med tyngdpunkt i Sverige. Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av bolag som förvaltarna anser vara stabila, med lämpliga balansräkningar och som förvaltarna är väl förtrogna med.

Lannebo High Yield

Lannebo High Yield är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i högavkastande obligationer, så kallade high yield-obligationer, på den nordiska marknaden. Fonden har möjlighet att investera upp till 20 procent av fondförmögenheten i övriga Europa.

Riskprofil för Lannebo Komplett – fond i fond

Fondens riskprofil beror i första hand på fördelningen mellan aktie- och räntefonder. Risknivåerna i de underliggande aktie- respektive räntefonderna har också stor påverkan på fondens risknivå.

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond som denna minskas denna risk som ett resultat av att fonden investerar i underliggande fonder med olika inriktning och risknivå samt som äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar.

Bolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning. Av detta följer att relativrisker som exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som bolaget har någon ambition att begränsa.

I Lannebo Komplett fond i fond reduceras marknadsrisken som ett resultat av att aktieandelen får vara högst 60 procent av fondens värde. Fonden förväntas således ha en lägre marknadsrisk än exempelvis en aktiefond. Fonden eftersträvar en risknivå som över tiden ligger under den nivå som gäller för aktiemarknaden som helhet, men över den som gäller för räntemarknaden som helhet.

Risken vid placeringar i räntefonder beror av vilken ränte- och kreditrisk räntefondernas innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Räntefonder som placerar i räntebärande värdepapper med hög ränterisk påverkas mer av ränteförändringar. Sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav och stigande räntor minskar i stället värdet på fondens innehav. Kreditrisk är risken att kreditvärdigheten hos någon eller några av emittenterna försämras eller att en emittent går i konkurs. Om kreditvärdigheten hos emittenten ändras till det sämre innebär det att marknadsvärdet av innehavet försämras. Om emittenten går i konkurs kan det i värsta fall innebära att innehaven hos emittenten blir värdelösa.

Fonden minskar denna risk genom att investera i underliggande fonder som har en god spridning mellan olika emittenter och emissioner. Lannebo Komplett har möjlighet att investera i utländska
fonder och fonder som investerar i utländska finansiella instrument. Detta innebär att fonden kan komma att utsättas för en valutarisk.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för fonden låg som ett resultat av fondens storlek. Underliggande fonder är i normalfallet öppna för handel dagligen vilket ytterligare begränsar risken.

Fondhandelsfonden har möjlighet att använda tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas ha liten inverkan på fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Komplett – fond i fond

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl
tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,04%

Fonden placerar för tillfället bara i fonder som förvaltas av Lannebo Fonder. Underliggande fonders förvaltningsavgifter återförs till fonden

Fondfakta

Startdatum2014-03-17
Bankgiro529-0788
ISINSE0005619996
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%