FN:s globala mål för hållbar utveckling

År 2015 kom världens ledare överens om 17 mål som ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Här berättar vi mer om de globala målen och handlingsplanen för att uppnå dem.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vad är FN:s globala mål för hållbar utveckling?

FN:s globala mål för hållbar utveckling är 17 till antalet, indelade i 169 delmål, som syftar till att utrota fattigdom och hunger, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och rättvisa samhällen. Vi ska skydda mänskliga rättigheter, planeten och dess naturresurser och främja jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor. Dessa mål ska vara uppnådda till år 2030 och finns formulerade i Agenda 30, vilket är en konkret handlingsplan för hur vi ska ställa om till ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling definieras som möjligheten att tillfredsställa dagens behov, utan att framtida generationer ska behöva göra avkall på sina.

Läs mer: Hållbarhetsramverk

Vilka är de 17 globala målen för hållbar utveckling?

1. Utrota fattigdom
2. Avskaffa svält
3. Säkerställa hälsosamma liv
4. Möjliggöra utbildning av god kvalitet
5. Uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män
6. Säkerställa tillgång till rent vatten
7. Säkerställa tillgång till hållbar energi
8. Verka för hållbar ekonomisk tillväxt
9. Bygga motståndskraftig infrastruktur
10. Öka jämlikheten inom och mellan länder
11. Skapa trygga städer och bosättningar
12. Minska produktion och konsumtion
13. Vidta åtgärder för att stoppa klimatförändringar
14. Skydda haven
15. Skydda och återställa världens ekosystem och stoppa förlusten av biologisk mångfald
16. Skapa fredliga och inkluderande samhällen
17. Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Hur togs de globala målen fram?

På uppdrag av FN samarbetade regeringar, civilorganisationer, forskare och företag med att formulera Agenda 30 och de globala målen för att handlingsplanen skulle bli så heltäckande som möjligt. Fokus i Agenda 30 ligger på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, vilket synliggör vikten av ett holistiskt förhållningssätt för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Samtliga av målen är tätt sammankopplade och beroende av varandra – genom att skydda vår planet underlättas exempelvis arbetet med att skapa social och ekonomisk hållbarhet.

Så förhåller sig Lannebo till de globala målen

Lannebos investeringsstrategi är tätt knuten till de globala målen eftersom vi utgår från ESG (Environmental, Social & Governance), ett slags hållbarhetsmått som etablerades under arbetet med att ta fram Agenda 30. Dess syfte är att underlätta identifiering av risker och möjligheter inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. På Lannebo investerar vi endast i företag som bidrar till att uppfylla minst ett av FN:s globala mål eller är förenliga med EU:s taxonomi, och exkluderar bolag som vi bedömer kan ha en negativ inverkan på miljö eller samhälle.

Vanliga frågor om FN:s globala mål

Vad är FN:s miljömål?

FN:s miljömål är en uppsättning internationella mål som syftar till att hantera globala miljöutmaningar, såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Vilka är de främsta målen för FN:s miljöagenda?

De främsta målen inkluderar att minska utsläppen av växthusgaser, skydda biologisk mångfald, främja hållbar utveckling, säkerställa rent vatten och luft samt stärka åtgärder för klimatet.

Hur påverkar FN:s miljömål nationell politik?

FN:s miljömål fungerar som en global referensram som länder kan använda för att forma sin miljöpolitik. Länder ska anpassa sina nationella åtgärder för att uppfylla dessa mål och bidra till globala insatser för miljöskydd.

Vad är betydelsen av hållbar utveckling i FN:s globala mål?

Hållbar utveckling är centralt i FN:s miljömål, vilket innebär att balansera ekonomisk tillväxt med miljöskydd och social rättvisa. Målet är att säkerställa att utvecklingen är hållbar för både nuvarande och kommande generationer.

Vilka utmaningar står FN inför för att uppnå sina miljömål?

Utmaningarna inkluderar politiska hinder, bristande finansiering, tekniska svårigheter och motstånd från olika intressenter. Att hantera dessa utmaningar kräver samarbete på global nivå och starkt engagemang från alla parter.

Hur kan individer bidra till att uppnå FN:s miljömål?

Enskilda individer kan bidra genom att minska sin miljöpåverkan, använda förnybara resurser, minska avfall, och stödja politiska åtgärder som främjar miljöskydd. Små handlingar som att spara energi, återvinna och minska plastanvändningen kan också ha en positiv inverkan.