Aktivt ägande

Att vara en ansvarsfull ägare är en del i att skapa en ansvarsfull produkt.

Lannebo Komplett, Fond-i-Fond

Syftet med vårt ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och bidra till en långsiktigt sund utveckling av bolagen och den finansiella marknaden samt verka för ett gott förtroende för aktiemarknaden. Grunden för vårt ägarutövande är våra upprättade principer för aktieägarengagemang samt Svensk kod för bolagsstyrning. Vi agerar primärt via tre kanaler, valberedning, dialog och bolagsstämma, för att påverka de bolag där vi är ägare.

1. Påverkan via valberedning

Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där våra fonder är bland de största ägarna. Några av valberedningens viktigaste uppgifter är att lämna förslag till val av ordförande vid stämman, styrelse och styrelseordförande, val av revisorer i samråd med revisionsutskottet, förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till ersättning för utskottsarbete samt förslag till revisionsarvode. Vid tillsättandet av en styrelse värdesätter vi särskilt kompetens, mångsidighet, erfarenhet samt en jämn könsfördelning.

3. Påverkan via dialog

Som stor ägare i många framför allt mindre bolag har vi möjlighet att påverka via dialog med bolagen. Vi träffar många av de ledande befattningshavarna i våra investeringar regelbundet och har en nära relation med dem. Vi bevakar också kontinuerligt relevanta företagshändelser genom bevakning av publik information samt genom besök hos bolagen. På så sätt kan vi på ett tidigt stadium identifiera behov av dialog med berörda bolag.

Så påverkar Lannebo bolagen

Så jobbar Lannebo med hållbarhet

Så tycker bolagen om Lannebo som ägare